Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

Nyutgivna böcker

Klicka här för mer information >>>

   Klicka här för mer    information >>>

Klicka här för mer       information >>>     

Företag och organisationer med utbildning och kurser inom lagerstyrning

Varje månad får den här hemsidan besök av ett stort antal personer. Förmodar att många av er har synpunkter på det innehåll som publiceras. Är det något du saknar, vill ha förklarat ytterligare, har frågor om eller tycker är felaktigt, skicka ett mail till info@lagerstyrningsakademin.se

Alla mail kommer att besvaras.

..........................................................................................................................

Maj månads lagerstyrningsfråga

Det förekommer i en del företag att man vid uppskattning av lämpliga valda order-kvantiteter väljer att låta storleken påverkas av hur långa återanskaffningstiderna är för att fylla på lagret. Det innebär följaktligen att man väljer större orderkvantiteter om anskaffningstiderna är långa jämfört med om de är korta. Exempelvis görs det i många fall så vid anskaffning från fjärran östern med oftast mycket långa anskaff-ningstider. Är det korrekt att resonera på det här sättet och vad skulle anledningen kunna vara till att man agerar på det här sättet? Bortse från eventuella skillnader i ordersärkostnader/hemtagningskostnader vid beställning av stora kvantiteter jämfört med små.

 

 

Svar kommer i juni 2016. Skicka gärna in dina svar till info@lagerstyrningss-akademin.se. Svaren publiceras anonymt om du vill. Ange i så fall signatur.

För att titta på svar på föregående fråga och på gamla frågor, klicka här >>>  .

..........................................................................................................................

Logistikens termer och begrepp

En ny och uppdaterad version av boken Logistikens termer och begrepp är nu klar. Den innehåller också sökfunktioner från begynnelsebokstaven i den term du söker. Boken kan laddas ner här >>>.

..........................................................................................................................

Best practice vid lagerstyrning i svensk industri

En enkätstudie om trender och best-practice vid lagerstyrning omfattande närmre 300 svenska företag har genomförts på Chalmers Tekniska Högskola under 2013. Rapporten med en sammanfattning av resultaten från studien kan laddas ner gratis här.  >>> Rapporten redovisar också hur högpresterande företag gör jämfört med lågpresterande.

......................................................................................................................

Handbok i materialstyrning - Uppdaterad version

Den handbok i materialstyrning som kan laddas ner på den här hemsidan färdigställdes för snart fyra år sedan. En uppdaterad och kompletterad version är nu klar. Den innehåller 201 olika avsnitt på sammanlagt över 900 sidor.

 

Hör gärna av dig om det är något du saknar, tycker är tveksamt korrekt eller behöver kompletteras.

......................................................................................................................

Senast upplagda artiklar

Det finns väl inget om effektivisering i industrin som blivit så fokuserat under de senaste femton åren som lean production och inget annat tillvägagångssätt fyller konferenser, seminarier och kurser med så stora mängder av intresserade deltagare. I den här artikeln ställs frågan om lean mer eller mindre är lösningen på alla problem i ett företag. Ladda ner "Räcker det att driva leanprojekt för att få ett effektivare företag" här.

Företag använder olika lagerstyrningsmetoder och använder dem dessutom på olika sätt. I den här rapporten redovisas hur högpresterande företag styr sina lager jämfört med lågpresterande. Den är baserad på en enkätundersökning från 2013 i trehundra svenska företag. Ladda ner ”Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag” här.

En majoritet av svenska företag använder erfarenhetsbaserade manuella uppskattningar i sin lagerstyrning i stället för vad som brukar betraktas som teoretiskt korrekta metoder. Vad kan detta bero på? Överensstämmer inte de modeller som de teoretiska metoderna bygger på tillräckligt väl med verkligheten? Eller är det kanske så att de teoretiska metoderna inte är användbara på grund av det sätt som de presenteras i läroböcker och lärs ut på kurser av olika slag? I den här artikeln diskuteras några aspekter på dessa två tänkbara förklaringar. Ladda ner artikeln "Brister i grundläggande lagerstyrningsteorier och sättet att uppfatta och använda dem i industrin" här.

Klassificering av artiklar efter volymvärde är ett vikigt hjälpmedlen för att på ett rationellt sätt åstadkomma effektiva materialflöden. Syftet är att identifiera de artiklar som har störst påverkan på flödeseffektiviteten i olika avseenden. I den här artikeln redovisas resultaten från en simuleringsstudie avseende hur mycket kapitalbindningen kan påverkas av ett volymvärdestyrt arbetssätt. Ladda ner ”Volymvärdestyrning av resurs-insatser för att åstadkomma effektivare materialflöden” här.

.......................................................................................................................

Senast upplagda forskningsrapporter

För att kunna fatta lämpliga beslut vid utformning av lagerstyrningssystem är det nödvändigt att känna till och förstå de samband som råder mellan olika beslutsparametrar och de effekter besluten får på lagerstyrningskostnader, erhållna servicenivåer och kapitalbindning. Det gäller exempelvis val av servicenivå och orderkvantiteter. I rapporten "Samband mellan några olika beslutsvariabler och lagerstyrningseffektivitet i form av kapitalbindning och erhållna servicenivåer" analyseras ett antal samband mellan olika beslutsparametrar och den resultatpåverkan de åstadkommer. Ladda ner rapporten gratis här.

En vanligt använd metod för säkerhetslagerdimensionering innebär att säkerhetslager beräknas som ett uppskattat antal dagar gånger medelefterfrågan per dag. I den här studien redovisas i vilken utsträckning metoden skulle bli effektivare med avseende på den kapitalbindning som krävs för att uppnå en viss önskad orderradsservice om antal dagar differentieras baserat på de olika artiklarnas kundorderfrekvens respektive pris. Ladda ner rapporten "Differentiering av antal dagar vid bestämning av säkerhetslager" gratis här.

Vid användning av beställningspunktssystem förekommer det att beställningspunkter jämförs med aktuellt saldo minskat med inneliggande reservation för att avgöra om en ny lagerpåfyllnadsorder skall läggas ut. Reservationer är emellertid en del av den totalt prognostiserade efterfrågan. Att inkludera reservationer innebär därmed att den efterfrågan som de reserverade kvantiteterna utgör helt eller delvis dubbelräknas. I den här rapporten redovisas en analys av vad ett sådant tillvägagångssätt innebär med avseende på kapitalbindning i säkerhetslager och kan laddas ner här "Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo"

I många företag används olika teoretiska modeller för lagerstyrning, modeller som alla bygger på olika mer eller mindre förenklande antaganden. Frågan är hur väl fungerar de egentligen under verkliga förhållanden. Ta del av den här forskningsrapporten om du tycker att detta är en intressant frågeställning genom att ladda ner "Hur väl fungerar vanligt använda teoretiska lagerstyrningsmodeller under verkliga förhållanden" gratis här.

Att planera in nya lagerpåfyllnadsorder mer eller mindre frekvent påverkar hur effektiv lagerstyrningen kan bli i olika avseenden. Bland annat påverkas antalet försenings-dagar för kundorder som inte kunnat levereras direkt från lager samt kapitalbindningen i omsättningslager och säkerhetslager. I den här rapporten redovisas hur stora effekterna i dessa avseenden blir vid övergång från veckovis planering till daglig planering. Ladda ner "Planeringsfrekvensens påverkan på leveransförmåga och kapitalbindning" här.

..............................................................................................................................

 

Senast upplagda Excel-tillämpningar

Vid bestämning av lämpliga orderkvantiteter används ofta metoden antal dagars täcktid, dvs. man beräknar orderkvantiteten som ett fastställt antal dagar gånger medelefterfrågan per dag. För att få så optimala orderkvantiteter som möjligt bör antalet dagar vara olika för olika volymvärdeklasser. Eftersom valda orderkvantiteter också påverkar totalt antal order per år och total kapitalbindning bör man också ta hänsyn till dessa begränsningar vid bestämning av antal dagar och därmed vid val av orderkvantiteter. Detta kan göras genom att använda "Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktid och begränsat antal order". Konsekvenser i form av kapitalbindning beräknas också.

Vid återkommande anskaffning mot lager av en artikel förekommer det att man får information om en kommande prishöjning. Även om det inte är aktuellt att göra en ny beställning för att fylla på lagret, därför att lagersaldot är större än beställningspunk-ten, kan det ändå finnas motiv att beställa i förväg och dessutom med en större kvantitet än den normalt använda kvantiteten. Att beställa i förväg och dessutom en större kvantitet förorsakar emellertid ökade lagerhållnings-kostnader. "Bestämma ekonomisk orderkvantitet vid känd prisökning" innehåller en beräknings-metodik som kan användas för att få underlag för att fatta beslut om tidigareläggning och att välja en tillfälligt större kvantitet än vad som är normalt.

Att differentiera servicenivåer på olika klasser av artiklar är ett effektivt sätt att få så låg kapitalbindning i säkerhetslager som möjligt för att uppnå en viss önskad leverans-förmåga. Hur effektiv en sådan differentiering blir beror bland annat på val av kriterium för klassindelning, vilken parameter som används för säkerhetslage-rdimensionering och vilka parametervärden som väljs. Med hjälp av "Analysera kostnadseffekter av att differentiera servicenivåer - Fyllnadsgradsservice" kan man studera effekter av olika sådana val på en artikelgrupp. Ytterligare Excelanalyser finns för fallen att säkerhetslager beräknas baserat på cykelservice, antal dagars täcktid respektive andel efterfrågan under ledtid.

Lagerstyrningsartiklar

Excel-tillämpningar

Forskningsrapporter

Handbok i materialstyrning

 Logistikböcker